1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

قطعنامه کنفرانس پشتیبانی از حقوق شهروندی ملت ایران

.
  

کنفرانس پشتیبانی از حقوق شهروندی ملت ایران

قطعنامه کنفرانس پشتیبانی از حقوق شهروندی ملت ایران

كنفرانس اروپايی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) در روزهای سوم و چهارم ماه اکتبر در شهر برمن آلمان با نام « پشتيبانی از حقوق شهروندی ملت ايران» تشکيل شد و با سرآمد کاميابی به پايان رسيد.

كنفرانس پشتيبانی از حقوق شهروندی ملت ايران درزمانی برگزار شد كه توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با جامعه جهانی و تمركز همه‌جانبه افكار عمومی در درون و برون از ايران بر اين توافق‌نامه و اميد ساده‌دلانه جامعه جهانی به تغيير روش و چرخش بنيادی جمهوری اسلامی، در دوری گزيدن از سیاست‌های ويرانگرانه گذشته و پای نهادن به راه همسازی و همكاری با جامعه جهانی، شوربختانه به بی نگاهی به پايمالی پيگير حقوق بنيادی ملت ايران و ناديده گرفته شدن رشد بی‌سابقه اعدام‌ها انجاميده است.

در اين شرايط حساس و جو پرهیاهوی بین‌المللی، جمهوری اسلامی زمان را غنيمت شمرده و سركوب و فشار بر جامعه مدنی ايران را افزايش داده است. حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) كه همواره به اهميت وجود، گسترش و پايداری يك جامعه مدنی پويا به‌عنوان يكی از بنیادی‌ترین پیش‌زمینه‌ها و پيش بايست های برپايی يك دمكراسی ليبرال تأکید كرده است نمی‌تواند نگرانی خود را از سركوب و فشار روزافزون نظام جمهوری اسلامی بر جامعه مدنی ايران پنهان و به ايرانيان و به‌ویژه کوشندگان راه آزادی و رهایی ايران هشدار ندهد.

خاموشی در برابر اين سرکوب‌ها و بی‌تفاوت نشستن و خوشباورانه به‌روزهایی بهتر اميد داشتن، دشواری‌های ژرف ايران و جامعه مدنی ايران را نخواهد گشود. برای رسيدن به‌روزهایی بهتر بايد تلاش و كوشش كرد و آن را ساخت. بايد پایه‌های يك « جامعه مدنی خود ايستا» و به‌دوراز وابستگی به‌نظام جمهوری اسلامی را ريخت و در برابر تازش نظام برای بی‌اثر كردن و از ميان بردن آن « جامعه مدنی خود ايستا» با همه توان پايداری كرد.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) فراسوی نگرانی‌اش از فشارهای نظام اسلامی به جامعه مدنی ايران، اما خوشنود و اميدوار است كه با همه اين فشارها و نیرنگ‌های نظام اسلامی، جامعه مدنی ايران و سنديكاهای نا وابسته صنفی در حال گسترش و درگير مبارزه‌ای جانانه با نظام ويرانگر اسلامی‌اند. از آموزگار و كارگر و دانشجو همه و همه به اهميت يك « جامعه مدنی خود ايستا» پی برده‌اند و برای دستيابی به آن شبانه‌روز تلاش می‌کنند.

ازاین‌روی ما بار ديگر از همه گروه‌های سياسی می‌خواهیم تا سرآمد سرسختی درراه پشتيبانی همه‌سویه و استواری بخشيدن هرچه بيشتر به جامعه مدنی ايران بکوشند و در اين راه از هيچ هزينه فروگزار نكنند.

ما بار ديگر از همه نهادهای نا وابسته مدنی و سازمان‌های سياسی می‌خواهيم كه رودرروی سیاست‌های فرقه‌گرایانه نظام ويرانگر اسلامی در ایستند و با آگاه‌سازی مردم تلاش كنند تا اين سیاست‌های روان‌پریش، كه دير يا زود اثرات ويرانگرشان دامان ايران را نيز خواهد گرفت، پايان يابند.

با تلاشی سازمان‌یافته و همه‌جانبه می‌توان و می‌باید به سازمان‌های مدنی و پدافندگران راستين حقوق ملت ايران ياری رساند. می‌توان و می‌باید جلو سیاست‌های ويرانگر نظام اسلامی را گرفت و پايه‌های يك ايران مردم‌سالار و آزاد را از همين امروز پی ريخت. ‏


پاينده ايران
زنده باد ملت ايران